PBN 127 | Hài Kịch Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Hà Thanh Xuân – Cầm Kỳ Thi Họa

Hài Kịch Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Hà Thanh Xuân – Cầm Kỳ Thi Họa (Hồng Đào)
Paris By Night 127 – Hành Trình 35 Năm (Phần 2)

**Bluray: http://thuyngashop.com/pbn127-hanh-trinh-35-nam-phan-2-bluray.html
**DVD: http://thuyngashop.com/pbn-127-hanh-trinh-35-nam-phan-2-dvd.html
**Digital Copies: http://thuynga.com

#thuynga #haikich #hongdao
©2018 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in